Rotterdamwatershed events

#rotterdamwatershed is unique in multiple ways

The force of innovation of Rotterdam in the field of climate adaptation is unprecedented. And that can be noticed. Again and again inventions from Rotterdam are in the international spotlights. Connecting the eco-technical aspects and social-economic aspects of problems is appreciated by the world. Both inner city and outer city solutions are a source of inspiration for other (delta) cities around the world. Logically Rotterdam has chosen the theme ‘dry feet’ for the World City Expo in Edinburgh 2016.

The design for the pavilion by Eline Strijkers of DoepelStrijkers was selected by winning a design competition. organised by the municipality Rotterdam.

The pavilion is situated on a paved inner city square. Because of this environment. the focus for the pavilion has been on the most urgent inner city problems in relation to climate adaption. The pavilion shows how Rotterdam catches. retains and uses water to make the city safer. greener. healthier and more joyful.

In Edinburgh it rains 60mm/m2 in the months June/July spread over 20 days. During the World City Expo the pavilion will catch about 1500 litre. Sometimes it will drizzle. but there will also be scattered downpours. The pavilion is a water machine that catches the rainwater. slows the rainwater down and uses the rainwater for the plants. When it is dry. the story can still be read because of the architecture. When it rains. it’s a party.

The pavilion is constructed of recycled PVC tubes from Rotterdam. By reusing the tubes we have reduced the costs. With the cost reduction we could create an alternative building process. in which people with a distance to workforce are being employed. In this way we have both the ecological advantage of recycling and the benefit of Social Return On Investment (SROI).

The outside of the pavilion is shaped like a barn. By sawing the tubes oblique. a smooth skin with a ‘sponge’ structure was created. Alternately the tubes are being equipped with plants that were cultivated off site in advance. The plants grow on a substrate. with beneath a long sponge which retains water.

The head ends of the pavilion are open. which enables visitors to walk through the pavilion unobstructed. The PVC tubes on the inside have different lengths. because they have been reused. These have been equipped with a PVC cap. Because a small hole has been drilled in every cap. the water is slowed down. After a rain shower. the water slowly drips in a 5cm water basin on the floor. Concrete ‘stepping stones’ in the water basin make it possible to walk through the pavilion while keeping ‘dry feet’. A row of holes 4cm from the bottom ensures the overflow of water in case of heavy rain showers. The water in the basin evaporates slowly and is refilled with the next rain shower. When it gets dark. LED lamps in the tube sealing create a sky full of stars. illuminating the water basin and ‘stepping stones’. In this way people can also visit the pavilion with ‘dry feet’ at night.

We call the pavilion #rotterdamwatershed

The pavilion could be realised with the contributions of the following partners: DoepelStrijkers. Duzan Doepel. Eline Strijkers (design pavilion). Duzan Doepel. Eline Strijkers with Mikolai Brus. Riekie Brokking. Jaap van Dijk (design team). Magis 010 (social component). Van der Tol BV. (gardener). Martens Group (PVC tubes). Oranje BV. (location contractor). InteractionDesign.nl (digital layer). 3D Dok (contractor). Unifeeder (transport) Gemeente Rotterdam. RotterdamPartners. Embassy of the Netherlands in United Kingdom (financial support).

NL

De innovatiekracht van Rotterdam op het gebied van klimaatadaptatie is ongekend. En dat is te merken. Keer op keer staan Rotterdamse uitvindingen internationaal in de schijnwerpers. Het breed trekken van de opgave van een louter eco-technische naar een sociaal-economisch vraagstuk wordt enorm gewaardeerd. Zowel binnenstedelijke als buitendijkse oplossingen dienen als inspiratie voor (delta) steden over de hele wereld. Logisch dat Rotterdam het thema ‘Droge Voeten’ kiest voor de World City Expo in Edinburgh 2016.

Het ontwerp van het paviljoen is de winnende inzending van een prijsvraag. uitgeschreven door de gemeente Rotterdam. Eline Strijkers van DoepelStrijkers heeft het winnende ontwerp gemaakt.

Het paviljoen staat op een verhard binnenstedelijk plein. Logisch om dan in het ontwerp te focussen op de meest dringende binnenstedelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatadaptatie. Het paviljoen laat zien dat Rotterdam water opvangt. vasthoudt en gebruikt om de stad veiliger. groener. gezonder en leuker te maken.

Er valt in Edinburgh gemiddeld 60mm regen/m2 in de maand juni-juli verspreid over 20 dagen (1500L op het paviljoen). Soms miezert het maar af en toe is er ook een stortbui. Het paviljoen is een watermachine die hemelwater opvangt. vertraagt. en gebruikt voor groen. Ook als het droog is is het verhaal door de architectuur leesbaar. Als het regent. is het feest.

Het paviljoen is opgebouwd uit hergebruikte PVC-buizen uit de regio Rotterdam. Door hergebruik van PVC-buizen hebben we kosten uitgespaard. Daarmee is een alternatief bouwproces opgezet. waarbij een paar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingezet. Zodoende halen we naast de ecologische voordelen van hergebruik. ook een aantoonbare SROI (Social Return on Investment).

Aan de buitenkant neemt het gebouw de vorm van een schuur aan. Door de PVC buizen schuin af te zagen ontstaat een gladde huid met de structuur van een ‘spons’. Om en om zijn de buizen voorzien van vooraf gekweekte planten. De planten groeien op een bodemlaag met daaronder een 40cm lange spons die water vasthoudt.

De kopse kanten van het paviljoen zijn open waardoor bezoekers er onbelemmerd doorheen kunnen stromen. De PVC buizen aan de binnenzijde hebben verschillende lengtes. omdat ze zijn hergebruikt. Deze worden voorzien van een PVC deksel. Doordat er een klein gat is geboord in de onderkant van elk deksel wordt het regenwater vertraagd. Na een bui blijft water langzaam druppelen in de 5cm hoge waterbak op de vloer. Betonnen ‘stepping stones’ in de waterbak maken het mogelijk om met ‘droge voeten’ door het paviljoen te lopen. Een rij gaten op 4 cm hoogte in de waterbak zorgt dat bij een heftige stortbui het water overloopt. Het water in de bak verdampt langzaam en wordt bij de volgende regenbui aangevuld. Als het donker wordt zorgen LED lampen in het buizenplafond voor een sterrenhemel die de waterbak en ‘stepping stones’ aanlicht. Zodoende kan men er ook ‘s avonds met ‘droge voeten’ doorheen lopen.

We noemen het paviljoen #rotterdamwatershed

Het paviljoen had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de bijdrage van de volgende partijen:
DoepelStrijkers. Duzan Doepel. Eline Strijkers (design pavilion) with Mikolai Brus. Riekie Brokking. Jaap van Dijk (designteam). Magis 010 (social component). Van der Tol BV. (gardener). Martens Group (PVC tubes). Oranje BV. (location contractor). InteractionDesign.nl (digital layer). 3D Dok (contractor). Unifeeder (transport) Gemeente Rotterdam. RotterdamPartners. Embassy of the Netherlands in United Kingdom (financial support).
@rotterdamwatershed